Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 10.6. - 16.6. vedie modlitby pred sv. omšami p. Helena Musáková.  

Rozpis lektorov: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: 18.00 hod. - r. Onderkova, p. Lengvarská; 10. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Baranova, r. Sabolova.

Farské rady:  Prosím o stretnutie v pondelok o 20.00 hod. ekonomickú radu, v stredu o 19.30 hod. pastoračnú radu.

Sv. omša s platnosťou na nedeľu bude v nasledujúcu sobotu sobášna o 15.00 hod. v novom kostole. V starom kostole sa večerná sv. omša v ten deň ruší.

13. v mesiaci: To je deň, ktorý si Panna Mária vybrala pre svoje zjavenia vo Fatime od mája do októbra 1917. Aj v tomto roku si jednotlivé zjavenia pripomenieme spoločnou modlitbou večeradla a slávením sv. omše. Pozývame mariánskych ctiteľov z blízka i ďaleka.

Úplné odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Diakonská vysviacka: Záujemcovia o účasť na tejto slávnosti v Košiciach, keď bude 15.6. o 10.00 hod. v Dóme sv. Alžbety vysvätený aj Martin Miškuf, sa môžu zapisovať v sakristii. Miest v autobuse je 49, poplatok 5 €.

Medžugorie: K dispozícii je augustový termín púte našej farnosti do Medžugoria s pobytom pri mori cestou tam i späť: 19.8. - 25.8., cena 210  €, v cene je cestovné, ubytovanie, polpenzia, poistenie. Nahlásiť sa môžete u o. Marcela. 

Púť zdravotníkov: môžeme vynechať a nahradiť nasledujúcim... 

Muži a otcovia, pozývam vás do služby miništranta. Záujemcom dáme ušiť alby, biele liturgické rúcha, aké majú rozdávatelia Eucharistie. Príďte aj so synmi, oblečenie im zabezpečíme. 

OHLÁŠKY: Ing. Milan DOBRANSKÝ, bývajúci v Rudlove a Jana ŠIMČÁKOVÁ, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 3. krát.

 

Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas

Dotknuté osoby, vymedzené osobnými údajmi vyššie na tomto zozname, dávajú v zmysle platných a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu uvedenom rozsahu pre účely liturgického programu na webovej stránke na dobu neurčitú. 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.