Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 3.6. - 9.6. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Dobranská.  

Rozpis lektorov: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi: 16.00 hod. - r. Bačíkova; 18.00 hod. - P. Tóth, R. Čelková; 9. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - p. Uhlíková, p. Grominová; 10.00 hod. p. Repčinová, P. Fincický.

Eucharistický sprievod: Vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bude, ak počasie dovolí, eucharistický sprievod spolu s gréckokatolíkmi po sv. omši o 18.00 hod. Prosím prvoprijímajúce deti, aby si priniesli lupienky kvetov a slávnostne oblečené ich budú sypať pred Oltárnou sviatosťou. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní (speve) hymnu Ctime túto Sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca. Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii. 

Popoludnie pre deti: V sobotu 2.6. o 13.30 pripravujeme na farskom dvore popoludnie zábavy pre deti. Prineste si niečo aj na opekanie.

Diakonská vysviacka: Záujemcovia o účasť na tejto slávnosti v Košiciach, keď bude 15.6. o 10.00 hod. v Dóme sv. Alžbety vysvätený aj Marin Miškuf, sa môžu zapisovať v sakristii. Miest v autobuse je 49, poplatok 5 €.

Medžugorie: K dispozícii je aj augustový termín púte do Medžugoria s pobytom pri mori cestou tam i späť: 19.8. - 25.8., cena 210  €, v cene je cestovné, ubytovanie, polpenzia, poistenie. Nahlásiť sa môžete u o. Marcela. 

„SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov, inšpiruje Slovákov k prehĺbeniu vlastnej viery a k pomoci. Informácie na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN (na stolíku pri východe z kostola).

Odpust v Nižnom Hrušove: Sme pozvaní na odpustovú slávnosť spojenú so 100. výročím postavenia a požehnania farského kostola Najsvätejšieho tela a krvi Pána v Nižnom Hrušove. V nedeľu 3. júna bude pri tejto príležitosti slávnostnú sv. omšu o 10.30 celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. Ďalší program je na výveske.

Púť zdravotníkov: V mene otca biskupa Rusnáka si Vás dovoľujeme pozvať na tretí ročník Celoslovenskej púte zdravotníkov, ktorá sa uskutoční v Šaštíne v dňoch 9.-10. júna 2018. Program je na výveske. 

OHLÁŠKY:

  1. Ing. Milan DOBRANSKÝ, bývajúci v Rudlove a Jana ŠIMČÁKOVÁ, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 1. krát

 

Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas

Dotknuté osoby, vymedzené osobnými údajmi vyššie na tomto zozname, dávajú v zmysle platných a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu uvedenom rozsahu pre účely farských oznamov na webovej stránke na dobu neurčitú.

 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.