4.6. Pondelok

 

18.30  + Andrej

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

5.6. Utorok

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (spomienka)

6.30 (JaA)  + Anna, Mikuláš, Ján, Mária, Alexej

6.6. Streda

 

18.30  + Mária Fedačková (20. výročie)

(detská)

7.6. Štvrtok

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania

17.30  poklona Oltárnej sviatosti

18.30  + Ján a Žofia

8.6. Piatok

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť)

18.30  + Alfonz Saxun (nedožitých 70 rokov)

 

9.6. Sobota

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (spomienka)

07.00  modlitbové večeradlo

08.00  Na odčinenie urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

15.00  sobášna sv. omša  

10.6. Nedeľa

 

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

08.00  Za farnosť

(11.00  Trepec - odpustová slávnosť)

14.30  pobožnosť sv. ruženca

Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas

Dotknuté osoby, vymedzené osobnými údajmi vyššie na tomto zozname, dávajú v zmysle platných a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu uvedenom rozsahu pre účely liturgického programu na webovej stránke na dobu neurčitú. 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.