28.5. Pondelok

 

17.00  spovedanie

18.30  + Miroslav

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

29.5. Utorok

 

6.30 (JaA)  ZBP Eva s rodinou; ZBP Adriana, Zuzana, Viliam, Ružena

30.5. Streda

Spomienka na bl. Sestru Zdenku

16.30  spovedanie

18.30  + Mária, Michal, Júlia, Ján, Mária, Michal

(detská)

31.5. Štvrtok

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (slávnosť) – prikázaný sviatok

16.00  + Pavol Gazda

18.00  Za farnosť

1.6. Piatok

Sv. Justína, mučeníka (spomienka)

Prvý piatok v mesiaci

16.30  spovedanie

18.30  Za ctiteľov BSJ a členov Ružencového bratstva

 

2.6. Sobota

Prvá sobota v mesiaci

07.00  Fatimská sobota

08.00  Za duše v očistci

18.30  + Jolana (nedožitých 90 rokov)  

3.6. Nedeľa

 

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

08.00  Za farnosť

10.00  ZBP Helena (70 rokov)

 

14.30  pobožnosť sv. ruženca + výmena tajomstiev

Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas

Dotknuté osoby, vymedzené osobnými údajmi vyššie na tomto zozname, dávajú v zmysle platných a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu uvedenom rozsahu pre účely liturgického programu na webovej stránke na dobu neurčitú.

 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.