Podľa myšlienok blahoslavenej Zdenky Schelingovej 

„Áno vždy mám za niekoho zopakovať Kristovo obetovanie. Ako ďaleko pôsobí takýto život na tých, ktorí blúdia po neviditeľných cestách tmy.“ (bl. Zdenka) 

Prosba: Dnes chceme odprosovať za našich bratov a sestry, ktorí opustili a zanechali cestu povolania, odprosujeme za nedostatky, zlyhania a pohoršenia, ktoré zanechali na Cirkvi a  na dušiach, ktoré im boli zverené.  

Modlitba: Pane Ježišu, ty poznáš naše slabosti a predsa si si nás pritiahol k sebe, zaodial si nás do svojho milosrdenstva a dotkol si sa nás milosťou. Prijmi našu modlitbu odprosenia a nám samým pomáhaj vytrvať, lebo bez teba a tvojej milosti sami nič nedokážeme.

Podľa posolstva Sv. Otca Františka

Za misionárov

„Hoci naše cesty sú mnohoraké, každé povolanie si vyžaduje vyjsť zo seba samého a zamerať svoj život na Krista a na jeho evanjelium. Tak v manželskom živote, ako aj v rôznych formách rehoľného zasvätenia a v kňazskom živote treba prekonávať také spôsoby myslenia a konania, ktoré nie sú v súlade s Božou vôľou. Je to „exodus, ktorý nás vedie na cestu adorácie a služby Pánovi v bratoch a sestrách ... Žiť „túto ,vysokú úroveň‘ každodenného kresťanského života (Ján Pavol II., apoštolský list Novo millennio ineunte, 31) značí ísť niekedy proti prúdu a zahŕňa to aj prekonávanie prekážok, mimo nás i v nás“ (príhovor k účastníkom Medzinárodnej jednoty generálnych predstavených, 8. máj 2013). 

 Modlitba: 

Prosíme Ťa, nebeský Otče, sprevádzaj svojim požehnaním všetkých kresťanov, ktorí svojim životom ohlasujú evanjelium; daj im pocítiť Tvoju blízkosť a lásku. Daj, aby misionári mali otvorené srdcia na radosti a nádeje, žiale i úzkosti ľudí dneška. Veď ich a usmerňuj vo všetkom, čo robia. Žehnaj všetky ich námahy pri šírení Tvojho kráľovstva a udržiavaj ich vždy vo svojej láske a ochrane. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. 

Amen. 

alebo 

Všemohúci Bože, Ty chceš spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy; prosíme Ťa pozri na svoju veľkú žatvu a pošli do nej robotníkov, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu; zhromažďuj svoj ľud slovom života a oživuj ho silou sviatostí, aby kráčal po ceste spásy a lásky. Skrze Krista, nášho Pána.


Podľa myšlienok blahoslavenej Zdenky Schelingovej

„Cieľ každého úsilia je iba jeden, byť pri ňom, pri Ježišovi. Nakoľko sa duša priblíži k nemu, natoľko si ju pritiahne k svojmu srdcu.“ (bl. Zdenka) 

Prosba: Dnes  prosíme za všetkých, ktorí započuli  hlas povolania  a pripravujú sa na kňazstvo, aby v sebe neustále oživovali horlivosť prvotného  zápalu, ktorý im pomôže prekonať prekážky a dozrievať v láske.

Modlitba: Pane Ježišu tvoje srdce je otvorené pre všetkých , ktorí ťa hľadajú. Nech dotyk tvojej  lásky a tiché volanie, ktoré vychádza z tvojho srdca zasahuje aj dnes mladých, aby sa vydali na cestu nasledovania teba.

Podľa posolstva Sv. Otca Františka

Za zasvätených mužov – rehoľníkov

„Všetci sa máme klaňať Kristovi vo svojom srdci (porov. 1 Pt 3, 15), aby v nás milosť obsiahnutá v semene Božieho slova mohla rásť a premieňať sa na konkrétnu službu blížnemu. Nesmieme mať strach: Boh v každom období nášho života s láskou a starostlivo sleduje dielo, ktoré vyšlo z jeho rúk. Nikdy nás neopustí! Uskutočnenie jeho plánu s nami mu leží na srdci, no predsa ho chce napĺňať len s naším súhlasom a v spolupráci s nami“. 

Modlitba: Všemohúci Bože, Ty vnukáš dobré úmysly a pomáhaš ich aj uskutočniť; prosíme Ťa za tých, ktorí zanechali všetko a úplne sa zasvätili Tebe, aby nasledovali Ježiša Krista: veď ich cestou spásy a pomáhaj im čoraz väčšmi sa odpútať od svetských márností, aby verne slúžili Tebe i svojim blížnym v duchu evanjeliovej chudoby a pokory. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.