Adorácia s chválami

Farské evanjelizačné bunky nás pozývajú na adoráciu s chválami vedenú o. Petrom Milenkym v našom farskom kostole v piatok 15.12. po večernej sv. omši.

Betlehemské svetlo

Pozývame deti zapojiť sa do každoročnej tradície roznášania betlehemského svetla do domácností v našej farnosti – v tomto roku v sobotu 23.12. o 09.00 hod. Do zoznamu roznášajúcich s môžete zapísať v sakristii.

Koncert FS Lipovec

Srdečne pozývame 30.12.202316:00 Kostol Fatimskej Panny Márie - Vranov n/T. - Čemerné