Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

26. Nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 6.10. - 12.10. vedie modlitby pred sv. omšami p. Marta Vardžíková.

Ruženec: Začína ružencový mesiac október, v ktorom sa obzvlášť upiera pozornosť na túto modlitbu. Preto na povzbudenie pripomínam úplné odpustky, ktoré môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Prvý Piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca. Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.

Obišovce: V nedeľu 6. októbra je možné zúčastniť sa sv. omše v Obišovciach. Ružencové bratstvo objednalo autobus, nahlásiť sa treba u p. Musákovej.

Starý kostol: Až do odvolania sa v starom kostole nebudú slúžiť sv. omše. Úmysly písané pre starý kostol budú odslúžené v novom farskom kostole, s tým, že v utorok budú ranné sv. omše do zmeny letného času na zimný o 7.00.

Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej omši 13. v mesiaci od mája do októbra.

Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky sú podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 13.30 v pastoračnom centre.

Rozpis lektorov:

27. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Bankovičová; 10.00 hod. – rod. Dzurovčinová.

OHLÁŠKY:

1. Milan Ďuro, syn Milana a Marcely rod. Kovalíkovej, bývajúci v Košiciach, a Adriána Mičejová, dcéra Pavla a Renáty rod. Kolpákovej, bývajúca v Košiciach, ohlasujú sa 3.-krát.

2. Mgr. Lukáš Januch, bývajúci v Košiciach, a Mgr. Alexandra Štefanová, bývajúca v Košiciach, ohlasujú sa 2.-krát.© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.