Hygienik

                                                                                                                                                       Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                 

27. Nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 13.10. - 19.10. vedie modlitby pred sv. omšami p. Ľubica Chomjaková.   

Farskú pastoračnú radu prosím o stretnutie v stredu, 9.10., po sv. omši.

Ruženec: Začína ružencový mesiac október, v ktorom sa obzvlášť upiera pozornosť na túto modlitbu. Preto na povzbudenie pripomínam úplné odpustky, ktoré môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Rekolekcie: Vo štvrtok, 10. 10., v kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove-Juh začnú sv. omšou o 9.00 kňazské rekolekcie. 13. októbra v našom novom farskom kostole každoročne slávime výročie posviacky chrámu. Keďže tohto roku tento dátum pripadá na nedeľu, bude len jedna slávnostná sv. omša v tento deň. Kto nemôže prísť v nedeľu, má k dispozícii sv. omšu v sobotu večer.

Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej omši 13. v mesiaci od mája do októbra.

Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky sú podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 13.30 v pastoračnom centre.

Rozpis lektorov:

Výročie posviacky farského kostola: 10.30 hod. – mimo rozpis.

Z farskej matriky: V mesiaci september prijali sviatosť krstu: Adela Halajová, Kristína Demčáková.

Sviatosť manželstva si vyslúžili: Zoltán Bogdáni a Ing. Simona Piatničková, Matúš Pavlišin a Katarína Verebová

Opustili nás: Alžbeta Gebelová, Jozef Jenčko

OHLÁŠKY:

Mgr. Lukáš Januch, bývajúci v Košiciach, a Mgr. Alexandra Štefanová, bývajúca v Košiciach, ohlasujú sa 3.-krát© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.