Vytlačiť

Siedma veľkonočná nedeľa

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je dnes 54. svetový deň spoločenských
komunikačných prostriedkov a Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.
Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň.
Obsah letných kántrových dní: prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti 14. júna pri sv. omši o 10:30.
Evanjeliár: V tomto Roku Božieho slova začíname nedele a slávnosti sláviť sprievodom s
evanjeliárom, knihou obsahujúcou sviatočné evanjeliá, ktorú sme pri tejto príležitosti pre našu
farnosť zakúpili. Evanjeliár je pri slávnostných omšiach nesený na úvod v sprievode, potom je
položený na oltár a po prečítaní evanjelia uložený na pripravené miesto. Ak sa používa
evanjeliár, ostaňme po prečítaní evanjelia stáť, až pokiaľ nie je na to miesto položený. Vzdáme
tak úctu Pánovmu slovu. Následne sa na homíliu posadíme.
Odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni,
Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné
odpustky.
Ruženec o 20.00: Zvonom sa každý večer v túto hodinu zvolávame na spoločnú modlitbu

posvätného ruženca vo svojich domovoch za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy COVID-
19, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.

Spoveď a sv. omša: Vo všedné dni je možné sa vyspovedať pri okne kancelárie. Až do odvolania
zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. V kostole sú
označené miesta - 44 miest dole, 28 miest na chóre, ktoré môžete zaujať (rešpektujte pokyny
kostolníka, prosím). Ostatní musia zostať vonku pri kostole. Či v kostole alebo mimo kostola
zachovajme odstup medzi sebou aspoň 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti). Máte k
dispozícii 4 nedeľné sv. omše: v sobotu večer s platnosťou na nedeľu a v nedeľu dopoludnia tri
(ráno o 7:30 je sv. omša vyhradená pre seniorov). Pri nedeľnom slávení je možné využiť i dvor
za budovou fary (pri dobrom počasí zvlášť s deťmi). Je tiež ozvučený, prejdete tam pomedzi faru
a garáž.
Ohlášky:
Jakub ADAM, syn Antona a Márie rod. Balintovej, bývajúci vo Vechci, a Michaela MUSÁKOVÁ,
dcéra Mariána a Anny rod. Artimovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 2.krát.