Hygienik

                                                                                                                                          Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                      Info k táboru

                                                                                                                                Projekt PSK

17. nedeľa v cezročnom období

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 2.8. - 8.8. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Vasiľová. V týždni 9.8. - 15.8. vedie modlitby pred sv. omšami p. Mária Feníková.
DeFaDeTa 2020 - Denný farský detský tábor: Inštrukcie k nasledujúcemu táborovému týždňu
pre účastníkov tábora sú k dispozícii v sakristii, u Dadky Slivkovej a na farskej webstránke. V
stredu 29.7. bude súčasťou programu rodinná opekačka na farskom dvore. Pozvaní sú teda aj
rodičia, len si prineste niečo na opekanie.
Požehnanie dopravných prostriedkov: V stredu 29. júla po skončení sv. omše asi o 19:15
požehnáme všetky autá, bicykle a iné dopravné prostriedky, ktoré budú na ploche pred naším
farským kostolom. Ktorí máte záujem, môžete to využiť.
Úmysly pútnikov: Do takto označenej zásuvky v skrini pri hlavnom vchode kostola môžete
vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri
pútnickej omši 13. každý mesiac až do októbra.
2%: Ešte stále môžete venovať 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je k
dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky.
Porciunkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v
bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný
na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a
Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté
prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo
františkánskych kostoloch.
Rozpis lektorov:
18. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Jenčová; 10.00 hod. – P. Tóth, R. čelková;
19. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – H. Uhlíková, I. grominová; 10.00 hod. – rod.
Slivková.
Ohlášky:
MVDr. Ondrej HAKY,syn Ondreja a Margity rod. Bohinskej, bývajúci v Starej Ľubovni, a MVDr.
Miriama KRIŠOVÁ, dcéra Miroslava a Daniely rod. Baranskej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú
sa 3. krát.© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.