Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete

Pri prijímaní, ktoré predchádza modlitba Pána(1382) a lámanie chleba, veriaci prijímajú „chlieb z neba“ a „kalich spásy“, telo a krv Krista, ktorý dal seba „za život sveta“ (Jn 6,51): Pretože tento chlieb a toto víno boli podľa starodávneho vyjadrenia „eucharistizované“, „tento pokrm sa u nás volá Eucharistia a nesmie sa na nej zúčastniť nik, iba ten, kto verí, že je pravda,(1327) čo učíme, a bol obmytý kúpeľom na odpustenie hriechov a na znovuzrodenie a žije tak, ako [nám] to zanechal Kristus.” podľa KKC, 1355

Prvá svätá spoveď

Príprave na prvé prijatie eucharistie predchádza príprava na prvé prijatie sviatosti zmierenia (na prvú svätú spoveď). Obidve prípravy prebiehajú spravidla súčasne, pričom sviatosť zmierenia sa zvykne vysluhovať deň pred slávnosťou 1. sv. prijímania. Je dobré, keď vtedy celá rodina pristupuje k sviatostiam, hlavne rodičia a krstní rodičia, aby deti videli ich príklad.

Na prvé prijatie Eucharistie sa pripravujú žiaci 3. ročníka základnej školy (a starší). Potrebné ja prihlásiť sa no konci letných prázdnin po druhom ročníku. Predpokladom je vzdialená príprava – školská katechéza na hodinách Náboženskej výchovy, ale hlavne život podľa katolíckej viery v rodinách a pravidelná účasť rodiny na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky a . Ak to chýba, dieťa sa cíti v liturgickom priestore cudzo. Bezprostredná príprava na prvé sväté prijímanie zahŕňa účasť aj na tzv. detských sv. omšiach každú stredu počas školského roka a farské stretnutia s deťmi a rodičmi podľa vopred dohodnutého rozvrhu.

Všetky ostatné podmienky budú dohodnuté osobne s kňazom.