ROK 2017

13. mája 2017 uplynulo 100 rokov od fatimských zjavení Panny Márie v portugalskej Fatime.

Tak ako celá Cirkev aj my v našej farnosti Fatimskej Panny Márie sme si pripomínali toto výročie slávením pútnických svätých omší, ktoré sa neskôr začali výstižne nazývať „fatimské trinástky“.

Boli slávené k trinástemu dňu v mesiaci pozvaným hosťom a bohatým sprievodným programom.

V duchu posolstva zjavení vo Fatime sme rok 2017 ale aj ďalšie roky prežívali pri nich svoju individuálnu duchovnú obnovu a pokánie.

Historicky prvá pútnická fatimská trinástka sa v našej farnosti slávila 13. januára 2017. Máme veľké predsavzatia aj očakávania… pútnická fatimská slávnosť sa  začala sa o 17 hod. večeradlom, modlitbou svätého ruženca a sviečkovým sprievodom po Kukučínovej ulici, po ktorom nasledovala svätá omša. Hlavným celebrantom bol náš duchovný otec Marek Kunder. Naplnení láskou a spokojnosťou, tešíme sa na ďalšie.

Pútnická svätá omša sa slávila 13. februára 2017. Opäť jej predchádzalo večeradlo s Pannou Máriou a modlitba svätého ruženca. Sviečkový sprievod so sochou Panny Márie išiel Čemernianskou ulicou. Hosťom a hlavným celebrantom bol dekan Štefan Albičuk z Vranova nad Topľou. Tejto slávnosti sa zúčastnili aj kňazi dvoch farností so svojimi veriacimi z Hanušoviec nad Topľou a Soli, otcovia Juraj Riško a Jozef Polák s kaplánmi Jozefom Nemašíkom a Matúšom Hatokom. Panna Mária si začína pozývať veriacich k sebe. Sme radi, že môžeme byť svedkami jej diela… 

V pondelok 13. marca 2017 sa konala tretia pútnická svätá omša – fatimská trinástka, k úcte Fatimskej Panny Márie. Slávenie začalo sviečkovým sprievodom po Kukučínovej ulici pokračovalo večeradlom a svätým ružencom. Svätú omšu celebroval pozvaný hosť, už bývalý pán dekan zo Stropkova Ján Švec-Bilý. Celého pútnického programu sa zúčastnili aj predseda KDH Alojz Hlina a primátor mesta Vranov n. T. Ján Ragan. 

Aj tento mesiac sa slávila pútnická fatimská trinástka, ale v trochu pozmenenom čase, a to 19. apríla 2017, z dôvodu, že 13. apríl pripadal na Zelený štvrtok. Slávenie začalo sviečkovým sprievodom, pokračovalo večeradlom a svätým ružencom, ktoré viedli mladé rodiny farnosti so svojimi deťmi. Pozvanie prijal a úlohy hlavného celebranta sa zhostil  P. Rastislav Ivanecký OSPPE z farnosti Vranov n. T. – Sever. Púte sa zúčastnili aj duchovní otcovia a veriaci z bližšieho aj vzdialenejšieho okolia. Z farnosti Soľ otec Jozef Polák a otec Matúš Hatok, z farnosti Sačurov kanonik Tibor Závadský, z farnosti Lieskovec otec Slavko Sivák, z farnosti Sedliská otec Vincent Burda, z farnosti Vechec otec Jozef Hvišč a z Koinonie Jána Krstiteľa z Plzne (ČR) Peter Hermanovský. Na tieto púte si Panna Mária pozýva stále viac a viac veriacich, aby sme sa skrz úctu k nej posväcovali. 

„Prvé zjavenie Panny Márie nastalo dňa 13. mája 1917. Lucia, František a Hyacinta spozorovali pri hre v údolí Iria nad dubom postavu Panny Márie… Panna Mária povedala pri tomto zjavení, že prichádza z neba. Možno poukázať najmä na jej požiadavku, aby tieto deti prišli na toto miesto vždy 13. dňa v mesiaci počas 6 mesiacov.“(postoj.sk). Tak aj my prichádzame sláviť piatu pútnickú, fatimskú trinástku, 13. mája 2017 presne po 100 rokoch. Slávenie začalo ako obvykle večeradlom, svätým ružencom a bol pripravený aj sprievod po Čemernom, ale vonku lialo… no po skončení svätého ruženca, nakrátko vyšlo slnko, zrazu bolo potvrdené, že môžeme ísť vonku do sprievodu so sochou Panny Márie… lebo Nebo-Boh na nás myslí… Svätá omša sa slávila o 18,30 a celebroval ju hosť Mons. František Šándor, dekan v Dóme svätej Alžbety v Košiciach. Na tejto slávnosti sa zúčastnilo 12 kňazov a veľký počet pútnikov. Otec Tibor Závadský farnosť Sačurov, otec Miroslav Čajka grékokat. redemptorista Stropkov, páter Štefan Marián Bankovič františkán a colnícky kaplán Ordinariátu OS a OZ SR, OFM, otec Jozef Kuľha farnosť Nižný Hrabovec, otec Slavko Sivák farnosť Lieskovec, otec Ján Sabol farnosť Bystré, otec František Petro farnosť Nižný Hrušov, otec Ján Kocúrko kaplán farnosť Božieho Milosrdenstva Košice KVP, otec Štefan Albičuk dekan farnosti Vranov n. T. , náš kaplán otec Anton Tatarko a náš farár otec Marek Kunder. Účasťou na slávení sv. omše sa k nám pridali aj naši bratia gréckokatolíci z Čemerného. A práve v tento deň 13.5.2017 boli dve z fatimských detí František a Hyacinta vo Fatime v Portugalsku svätorečení. 

Dňa 13. júna sa v našej farnosti konala ďalšia „Máriina oslava“ – fatimská pútnická svätá omša. Oslava začala večeradlom, sv. ružencom, sviečkovým sprievodom so sochou Panny Márie po Tehelnej ulici. Svätá omša sa začala o 19,30 a jej hlavným celebrantom bol špirituál Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach otec Peter Ceľuch. Ďalší prítomní kňazi na slávení sv. omše boli: otec Tibor Závadský farnosť Sačurov, otec Vincent Burda farnosť Sedliská, otec Marcel Stanko duchovný správca Nemocnice – Prešov a otec Slavko Sivák farnosť Lieskovec. Pútnici opäť vytvorili krásne spoločenstvo pri svojej matke. 

Dňa 13. júla 2017 sa veriaci zblízka i zďaleka stretli pre Matke Božej v našom chráme Fatimskej Panny Márie, už pri siedmej pútnickej svätej omši. Program pred sv. omšou bol rovnaký ako pri predchádzajúcich sláveniach, večeradlo a sv. ruženec. Sviečkový sprievod so sochou Panny Márie išiel po Čemernom po okruhu Kukučínova ulica a späť. Svätú omšu celebroval Mons. Pavol Dráb generálny vikár – Arcibiskupského úradu v Košiciach, spolu s kňazmi otcom Slavkom Sivákom z farnosti Lieskovec, otcom Jozefom Polákom farnosť Soľ, otcom Petrom Nemcom z farnosti Turany nad Ondavou a našim „novým“ duchovným otcom Marcelom Stankom. 

V nedeľu podvečer 13. augusta 2017 sme opäť mali možnosť uctiť si Fatimskú Pannu Máriu na ôsmej fatimskej svätej omši pri príležitosti storočnice zjavení vo Fatime. Program slávenia začal o 18 hodine večeradlom, svätým ružencom a sviečkovým sprievodom po hlavnej Čemernianskej ulici až ku kostolu FPM. Hosťom a hlavným celebrantom bol o. Michal Harakaľ duchovný správca diecézneho sanktuária v Obišovciach. Spolucelebroval s ním aj otec Anton Tatarko, už bývalý kaplán našej farnosti, otec Slavko Sivák z farnosti Lieskovec a diakon Metod. Opäť krásny duchovný zážitok.

Aj 13. septembra sa slávila fatimská trinástka – svätá omša na počesť zjavení Panny Márie vo Fatime spred sto rokov. Celý program slávenia začal podvečer ako obvykle krásnymi modlitbami k Panne Márii a jej obľúbeným ružencom, ktorý v tomto mesiaci viedli naši pedagógovia. Sochu so zobrazením Panny Márie v sviečkovom sprievode niesli naši mládežníci – miništranti. Sprievod prechádzal večernými ulicami Svätoplukovou, Gorkého a Tolstého, kde sa socha na vysvietenom podstavci krásne až emotívne vynímala. Po vstupe do kostola sa slávila svätá omša, ktorej hosťom bol otec František Petro z farnosti Nižný Hrušov, ktorý ju celebroval. Spolu s ním boli prítomní aj otec Slavko Sivák z Lieskovca a otec Jozef Hvišč so susednej farnosti Vechec. Panna Mária, zostaň vždy takto s nami. 

Októbrové zjavenie Panny Márie vo Fatime, trom malým pastierikom, pred sto rokmi bolo posledné. My v našej farnosti sme si ho pripomenuli a oslávili 13. októbra 2017. Týmto sa zavŕšil cyklus desiatich pútnických svätých omší, fatimských trinástok. Pri slávení tejto poslednej fatimskej trinástky v tomto roku sme prenechali priestor našim deťom, no za pomoci dospelých. Modlitby večeradla aj svätý ruženec, obetné dary aj prosby viedli deti farnosti, ako aj pieseň Ave Mária v závere spievali „tri fatimské deti“ v autentických kostýmoch dávnej doby. Hosťom a hlavným celebrantom tejto poslednej trinástky bol otec Marek Kunder, už prefekt Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach a bývalý farár našej farnosti. V homílii nám zdôraznil dôležitosť modlitby ruženca – Máriinej modlitby, ako najsilnejšej zbrane proti zlu tejto doby… Túto svätú omšu spolu s ním slávili aj dvanásti kňazi a jeden diakon. Bola to veľmi radostná oslava Božej Matky a pripomienka jej zjavení. Po sv. omši si všetci prítomní uctili relikvie svätých fatimských detí – sv. Hyacinty a sv. Františka. Panna Mária, ďakujeme ti za pôsobenie v nás a predostri naše prosby svojmu synovi. 

ROK 2018

Aj v tomto roku sme si pripomínali jednotlivé zjavenia Panny Márie vo Fatime, 13. dňa v mesiacoch máj až október. Od týchto udalostí uplynulo už 105 rokov.

Deň 13. máj 2018 pripadol na nedeľu. V našom kostole sa v tento deň slávila odpustová slávnosť Fatimskej Panny Márie a zároveň spomienka na zjavenie našej nebeskej Matky vo Fatime. Začala sa krásnym večeradlom, sv. ružencom bez sviečkového sprievodu a slávnostnou svätou omšou, pri ktorej bol hlavným celebrantom profesor Cyril Hišem dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pozvanie prijal aj primátor mesta p. Ján Ragan. Pri svätej omši posluhovali naši birmovanci a spieval mládežnícky zbor.  Vznikla nám aj krásna symbolika, lebo tento deň bol zároveň Dňom matiek, kde sa matkách vyslovilo krásne poďakovanie, ale aj prosba aby sa nikdy neprestali modliť a utiekať k našej Nebeskej Matke. 90-ročnej pani Moskaľovej sa za všetky matky farnosti odovzdala krásna kytica kvetov ako vďaka za jej modlitby, ktorými sprevádzala sväté omše a pobožnosti aj v našom starom kostole sv. Joachima a sv. Anny. 

júni trinásteho, bola  fatimská trinástka „v réžii“ detí našej farnosti. Poprosili sme ich, pod vedením dospelých, o modlitbovú aj liturgickú službu. K celebrovaniu slávnosti prijal pozvanie otec Martin Frena, farár z Belej nad Cirochou. Púte k Nebeskej Matke do nášho chrámu sa zúčastnili nielen veriaci z blízkeho okolia ale aj veriaci z Belej a Zemplínskych Hámrov. „Čím tmavšia je noc, tým jasnejšie sú hviezdy. Nech vás vedie hviezda Panny Márie.“(slová celebranta).  

Júlová spomienka na fatimské zjavenie sa konala 13.7.2018. Pred svätou omšou sa modlilo večeradlo a svätý ruženec. Sprievod sa nekonal. Hlavným celebrantom, našim milým hosťom, bol prvýkrát  novokňaz, Kristián Karch. Svojimi slovami nás povzbudil a  jeho ruky nás požehnali novokňazským požehnaním…„prajem celej Vašej farnosti hojné Božie požehnanie na mocný príhovor Fatimskej Panny Márie.“  

Ďalšia spomienka na fatimské zjavenie Panny Márie sa v našom Farskom kostole Fatimskej Panny Márie slávila 13. augusta. Modlitbový program viedol a svätú omšu celebroval hosť otec Milan Dubóczi, farár z Hubošoviec. Nech odkaz z augustového zjavenia, slovami otca Dubócziho, je pre nás odvahou ísť proti prúdu dnešnej doby. Fatimská Panna Mária oroduj za nás! 

A cyklus fatimských trinástok pokračoval. Septembrová spomienka na zjavenia Panny Márie bola tradične 13. septembra podvečer. Začala modlitbovým večeradlom, ružencom, ale bez sprievodu, no zato pred krásne vyzdobenou sochou P. Márie vedľa obetného stola. Hosťom pri tejto spomienkovej svätej omši bol otec Dušan Havrilik, kaplán vo farnosti Moldava nad Bodvou. 

Októbrová fatimská trinástka, pripadla na sobotu 13. 10. a zavŕšila cyklus trinástok v tomto roku. V tento deň sme slávili aj 5. výročie posviacky nášho Farského kostola Fatimskej Panny Márie. Slávnostná svätá omša, ktorej predchádzalo mariánske večeradlo a svätý ruženec, sa slávila o 10,30 za účasti ôsmich kňazov z farností Vechec, Sečovská Polianka, Nižný Hrabovec a z gréckokatolíckej farnosti Vranov-Čemerné. Účastní boli aj o. Ján Demeter (bývalý farár vo Vechci) a o. Juraj Feník, náš rodák. Hlavným celebrantom bol otec Martin Ferčák, farár z farnosti Malčice, rodák z Vranova nad Topľou. 

ROK 2019

V tomto roku sme sa opäť rozhodli pokračovať v krásnej tradícií slávenia spomienok na fatimské zjavenia Panny Márie vo Fatime. Od tejto vzácnej udalosti uplynulo už 102 rokov.

Na prvej májovej trinástke slávenej k úcte Panne Márii a k 102. výročiu jej zjavenia vo Fatime, mal účasť aj otec Roman Haško, kaplán z Košíc – Dómu sv. Alžbety, ktorý túto slávnosť viedol. Svätá omša s predchádzajúcimi modlitbami venovanými Panne Márii sa slávila 13.5.2019. „…ďakujem za milé spoločenstvo pri Pánovom oltári v deň sviatku FPM, nech oroduje za Vašu farnosť a u svojho syna Vám vyprosí tie milosti, ktoré najviac potrebujete.“ (otec Roman). 

Júnová trinástka sa slávila 13. júna. Za zvyčajných sprievodných modlitieb, večeradla k Panne Márii a sv. ruženca sme si svätou omšou pripomenuli výročie júnového fatimského zjavenia Panny Márie vo Fatime. Pozvanie k oltáru Pána prijal otec Peter Nemec, farár z farnosti Turany nad Ondavou. 

Svätá omša k spomienke na júlové zjavenie Panny Márie vo Fatime (v roku 1917) sa slávila v našom farskom kostole 13. júla. Pred svätou omšou sa modlilo večeradlo k Panne Márii a po večeradle nasledoval sviečkový sprievod so sochou Panny Márie, ktorý sme po dlhšej dobe opäť obnovili. Prvýkrát sa sprievod vinul okolo kostola FPM a cez novovytvorený farský dvor. Omšu celebroval hosť otec Michal Bodnár, kaplán z Vranova nad Topľou – Farnosť svätého Františka z Assisi (Juh).  

Ďalšia spomienka na fatimské zjavenie Panny Márie sa v našom Farskom kostole Fatimskej Panny Márie slávila 13. augusta. Modlitbový program viedli ženy – horliteľky sv. ruženca a svätú omšu celebroval hosť otec Jozef Kuľha, farár z farnosti Nižný Hrabovec.  

Septembrová spomienka na fatimské zjavenie Panny Márie sa konala 13. 9. 2019. Pred svätou omšou sa modlilo večeradlo k Panne Márii a po večeradle nasledoval sviečkový sprievod so sochou Panny Márie okolo nášho farského kostola. Hlavným celebrantom bol otec Miroslav Turčík, farár z Pečovskej Novej Vsi, ktorý odslúžil túto svätú omšu aj na úmysly pútnikov uložené v krabici pred oltárom. Jeho slová ešte dlho rezonovali: „cesta, cesta, cesta k Pane Márii…“  

Táto októbrová fatimská trinástka pripadla na nedeľu 13. 10. Zavŕšila cyklus fatimských trinástok v tomto roku a v tento deň sme slávili aj 6. výročie posviacky nášho farského kostola Fatimskej Panny Márie. Slávnostnú svätú omšu, ktorej predchádzalo mariánske večeradlo a svätý ruženec, celebroval páter Ondrej Kentoš OSPPE z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Do svätej omše boli zapojené naše deti, ktoré v prezlečení za troch fatimských pastierikov niesli obetné dary a modlili sa modlitbu, ktorú naučil fatimské deti anjel mieru pred 102 rokmi.

ROK 2020

Rok 2020 – rok „covidovej epidémie.“ Slávenie svätých omší bolo obmedzené a neskôr pozastavené, kvôli zlej epidemiologickej situácii v súvislosti so šírením ochorenia Covid 19. Aj pripomenutie si fatimských zjavení v podobe slávenia fatimských trinástok, ktoré sme mali v pláne, sme museli upraviť. Slávili sa iba štyri fatimské sväté omše, v lete, pri čiastočnom uvoľnení a zmiernení prísnych hygienických opatrení.

Júlová fatimská trinástka 13.7. sa slávila veľmi radostne. Povzbudení sme pokračovali v tradícii minulých rokov a mnohí sme prosili našu Nebeskú Matku o jediné, o príhovor u svojho Syna o pomoc, pokoj, a za odvrátenie epidémie a hlavne zdravie… pri večeradle, pri svätom ruženci i pri speve vo sviečkovom sprievode so sochou Panny Márie. Sprievod veriacich s rúškami na tvárach sa vinul okolo kostola FPM, cez farský dvor a späť k oltáru nášho Pána. Svätú omšu na úmysly pútnikov celebroval pozvaný hosť, P. Martin Gajarský OSPPE, kaplán farnosti Vranov n/T – Sever.  

Spomienka na augustové zjavenie Panny Márie vo Fatime pred 103 rokmi sa konala v našom farskom kostole 13. augusta, za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení. Modlitbový program pred svätou omšou a pred sprievodom so sochou Panny Márie viedli seniori – muži a svätú omšu celebroval  náš rodák páter Štefan Marián Bankovič, OFM, pôsobiaci v Trstenej, františkán a colnícky kaplán Ordinariátu OS a OZ SR. Druhým hosťom bol premonštrát Ján Metoděj Lajčák, O. Praem, farský vikár farnosti Křtiny, ktorý celebroval svätú omšu 14. augusta zo slávnosti Nanebovzatie Panny Márie. Dva sviatky za sebou, dve sväté omše, umocnená oslava Matky Božej.  

Septembrová spomienka na zjavenie Panny Márie bola tradične 13. septembra podvečer. Začala modlitbovým večeradlom, ružencom a sprievodom okolo nášho farského kostola. Svätú omšu viedol náš rodák biblista Juraj Feník, pôsobiaci v Košiciach.  

Posledná, októbrová, pútnická svätá omša v tomto roku, pri ktorej sme si pripomenuli fatimské zjavenie Panny Márie spred 103 rokov a zároveň oslávili 7. výročie posvätenia nášho chrámu, sa konala 13. októbra večer. Prvýkrát sa na nej nezúčastnil žiaden hosť, lebo kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii bol 1. októbra 2020 vládou znovu vyhlásený núdzový stav v krajine. Preto hlavným celebrantom slávnosti bol náš duchovný otec Marcel Stanko. Nekonal sa ani sprievod okolo kostola.  

ROK 2021

Rok 2021 nezačal pre veriacich našej farnosti priaznivo. Pandémia spôsobená ochorením Covid 19 sa na Slovensku ešte viac rozvinula, prišla tz. „druhá vlna ochorenia“. Od 1.1.2021 bol vydaný pre všetkých obyvateľov krajiny zákaz vychádzania a z toho vyplývalo, že verejné slávenie bohoslužieb bolo pozastavené. Platil biskupmi Slovenska schválený dišpenz od povinnej účasti veriacich na bohoslužbách v nedeľu a v prikázané sviatky a takýto „tvrdý lockdown“ trval až do polovice apríla. Prísne protiepidemiologické opatrenia sa začali pomaly uvoľňovať až od 19.4.2021, preto sme začali opäť plánovať slávenie „fatimských 13-tok“.

Májová spomienka na zjavenie Panny Márie vo Fatime spred 104 rokov sa v tomto roku slávila 13.5.2021. V tomto roku vyšiel na 13.5. prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, tak sa pri tejto svätej omši pripájali aj úmysly pútnikov. Sv. omšu slávil otec duchovný Marcel Stanko. Žiaden hosť nebol pozvaný aj kvôli protiepidemiologickým opatreniam a obmedzeniam. Kapacita kostola bola 40 miest.

Panna Mária, ďakujeme aj za to.

Svätá omša slávená 13. jún 2021 bola so spomienkou na júnové zjavenie Panny Márie vo Fatime. Pripomenuli sme si ho modlitbovým večeradlom o 7. hodine ráno, po ktorom nasledovala svätá omšou so začiatkom o 8:00.

Svätá omša bola obetovaná na úmysly pútnikov zozbierané za uplynulý mesiac v škatuli na obetnom stole.

Spomienku na júlové zjavenie Panny Márie vo Fatime spred 104 rokov sme si v našej farnosti pripomenuli svätou omšou 13.7.2021. Modlitbové večeradlo k Panne Márii a sprievod so sochou Panny Márie okolo nášho farského kostola začal o 17,30 h. Svätú omšu na úmysly veriacich pútnikov slúžil pozvaný hosť, duchovný otec Branislav Polča, farár farnosti sv. Urbana v Bystrom.
Z jeho slov:  “Nech si všetci veriaci tejto farskej rodiny zachovajú hlbokú vieru, úprimnú zbožnosť, jednoduchú otvorenosť a detinskú dôveru fatimských pastierikov.”
Ďakujeme za prianie a požehnanie.

 

Augustové zjavenie Panny Márie vo Fatime spred 104 rokov sme si v našej farnosti pripomenuli svätou omšou 13.8.2021.

Všetci sme sa zjednotili pri modlitbovom večeradle k Panne Márii a sprievodom s jej sochou okolo nášho farského kostola sme oslavovali jej meno. Svätú omšu na úmysly veriacich pútnikov slúžil pozvaný hosť, duchovný otec Ladislav Varga, kaplán z farnosti sv. Františka s Assisi vo Vranove n T.

Z jeho slov vyberáme: „Nech sú srdcia Vaše stále otvorené na Božie slovo tak ako bola otvorená Panna Mária.”

Septembrová „fatimská 13-tka“ sa v našej farnosti slávila v pondelok 13. septembra svätou omšou so spomienkou na toto zjavenie Panny Márie. Pred sv. omšou sme sa modlili večeradlo k Panne Márii a sv. ruženec, ktorý sa vytrvalo modlili deti, hostia z Farnosti Božieho milosrdenstva zo Sniny. Pútnikov s ich duchovným otcom Petrom Fogašom, ktorý na úmysly pútnikov sv. omšu celebroval, sme vrelo privítali. Z homílie o. Petra Fogaša „modlite sa ruženec, tak ako dnes tieto deti, aj Panna Mária si vo Fatime vybrala deti a prosila ich aby sa modlili ruženec, aby skončila vojna…“ Tešíme sa a pozývame na ďalšiu fatimskú 13-tku.

Októbrové zjavenie Panny Márie vo Fatime, trom malým pastierikom, pred 104 rokmi bolo posledné. V našej farnosti sme si ho pripomenuli a oslávili práve 13. októbra. Týmto sme zavŕšili cyklus pútnických svätých omší, fatimských trinástok v tomto roku. V tento deň sme si zároveň pripomenuli aj 8. výročie posviacky nášho kostola Fatimskej Panny Márie. Modlitby večeradla, svätý ruženec pred sv. omšou aj prosby sme sa modlili spolu s veriacimi zo Sniny z farnosti Svätého Kríža, ktorí ako pútnici navštívili náš chrám. Nasledoval sviečkový sprievod s krásne vyzdobenou a vysvietenou sochou Panny Márie okolo nášho farského kostola. Hosťom a hlavným celebrantom tejto slávnosti bol pán dekan z už spomínanej farnosti Slavomír Bakoň. Z jeho homílie vyberáme: … „chrám je neskutočne vzácne miesto, na ktoré budete milí veriaci, verím s radosťou prichádzať, a nielen prichádzať, ale každý má dve ruky tak aj privádzať, prichádzať a privádzať v jednej ruke muža, ženu a v druhej dieťa, vnúča… a to je dôležité prichádzať aj privádzať.“  Krásne umocnená oslava Panny Márie, Matky Božej.

ROK 2022

Rok 2022 bol z hľadiska pandémie podobný tomu predchádzajúcemu, preto sa začal sériou obmedzení, ktoré nedovoľovali osobné stretnutia ani slúženia spoločných sv. omší za účasti všetkých veriacich. Našťastie, časom sa tieto nariadenia zmenili a tohtoročné “fatimské trinástky” sme už mohli sláviť takpovediac v plnej sile.

Od zjavenia Panny Márie vo Fatime uplynulo včera13. mája už 105 rokov. V našom kostole Fatimskej Panny Márie sme sa stretli, aby sme oslávili toto výročie pri našej Matke. Hosťom, slávnostným celebrantom a kazateľom pri svätej omši bol otec Peter Bednár, kaplán vo farnosti sv. Františka Vranov Juh. Táto slávnosť bola zároveň odpustovou slávnosťou našej farnosti.

Pokračujeme tak v tradičných pútnických Fatimských trinástkach. Chceme tým vzdať Panne Márii výnimočnú úctu, ktorá pramení z jej výnimočného miesta pri Bohu. Zároveň sa chceme modliť a prosiť ju, aby sa za nás neustále prihovárala u svojho Syna v týchto neistých časoch.

Fatimská trinástka, svätá omša k mariánskej úcte, sa tento mesiac slávila v pondelok trinásteho júna. Celebroval ju pozvaný hosť otec Marek Pančišin zo Sačurova. Povzbudil nás slovami: “Kráčajme podľa inšpirácie tej, ktorá ukazovala celým svojim životom na Krista… a Boh sa postaral o svoju Matku, takto sa postará o každého jedného z nás, aby sme nezhorkli, nestvrdli, ale aby sme skutočne milovali a mali oči upriamené na Neho.”

Vďaka.