Hygienik

                                                                                                                                          Aktuálne Mariannum TU.

                                                                                                                                                      Info k táboru

                                                                                                                                Projekt PSK

! KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU !

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Modlitba k Panne Márii Obišovskej

Zotrvajte v iniciatíve večernej modlitby ruženca s modlitbou k Panne Márii Obišovskej.
Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť. Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

Žehnajú vám vaši biskupi
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita
Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

V Košiciach, 20. marca 2020

Apoštolská penitenciária, ex auctoritate Summi Pontifics, udeľuje dar odpustkov v zmysle nasledujúceho nariadenia:


Udeľujú sa úplné odpustky veriacim postihnutým koronavírusom, z nariadenia zdravotníckej autority daným do režimu karantény v nemocniciach alebo vo vlastných bytoch, ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a duchovne pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k sláveniu svätej omše, modlitbe svätého ruženca, k nábožnému sláveniu krížovej cesty alebo iným formám pobožností, alebo keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné.
Zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad Milosrdného Samaritána, keď sa vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na koronavírus podľa slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13), získavajú tento dal úplných odpustkov za rovnakých podmienok. Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.
Cirkev sa modlí za tých, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, zverujúc Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého jednotlivo na základe spoločenstva svätých a udeľuje veriacim v hodine smrti úplné odpustky, ak sú náležite disponovaní a pravidelne počas života sa modlili nejakú modlitbu (v tomto prípade Cirkev nahrádza zvyčajné tri požadované podmienky). Pre dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť kríž s ukrižovaným Kristom alebo [jednoduchý] kríž.
Dané v Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 19. marca 2020
Mauro Card. Piacenza Krzysztof Nykiel
hlavný penitenciár regent

Pápež: V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť


„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže vychádzať z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť, ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo hovorí Katechizmus.“ Svätý Otec sa odvoláva na príslušné články Katechizmu Katolíckej cirkvi: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to «bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť» (KKC 1451). Katechizmus tu cituje Tridentský koncil. Ďalej hovorí o účinkoch dokonalej ľútosti: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 1452). To znamená, že hoci ešte len čakáme na najbližšiu možnosť prijať
rozhrešenie od kňaza, úkonom dokonalej ľútosti sa nám už v tej chvíli dostáva odpustenie. Potvrdil to už Tridentský koncil, ktorý uvádza, že ľútosť sprevádzaná predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človeka s Bohom už prv než reálne túto sviatosť prijme“ (Doctrina de sacramento Paenitentiae, 4. kap.) (https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-03/papez-v-nudzi-bez-spovednika-si-vzbudme-dokonalu-lutost.html)

Liturgický poriadok

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt

Tehelná 266
093 03 Vranov n/T
Pevná linka: 057 44 26286

Dávid Dzurovčin (webový správca)
Dávid Krišo (webový správca)

o.Marcel Stanko (farár)
rkcemerne@gmail.com (farský email)
davidk.daviddz@gmail.com (administrátorský email)
Mobil: 0908 047 220

GDPR - ochrana osobných údajov

Viac informácií nájdete TU.

Novinky v našej farnosti

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Duchovné cvičenia pre zranených potratom

Anonymné duchovné cvičenia spojené s modlitbou oslobednia a uzdravenia po potrate (pre matky, otcov a ostatných). Pre viacero informácií kliknite SEM.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt milujuca naruc

Nábor miništrantov


V prípade, že máš záujem byť nápomocný pri oltári či v sakristií, stačí ak nám dáš o sebe vedieť v sakristií nášmu duchovnému otcovi Marcelovi. Na veku nezáleží, ale vhodné je byť aspoň v predškolskom veku. Miništranskú odev obdržíš a k zaučeniu ti naši starší miništranti radi pomôžu.

 
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt miništranti

Rok Božieho Slova


Pre viac informácií kliknite SEM 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rok bozieho slova
pmd-page0001.jpg

Po dlhých debatách pred 150 rokmi Prvý vatikánsky koncil nakoniec 18. júla 1870 za
neprítomnosti protestujúcej koncilovej menšiny slávnostne vyhlásil dogmatickú konštitúciu
Pastor aeternus.
Tento cirkevný dokument, ktorý ihneď schválil Pius IX., mal byť pôvodne prvou časťou
obšírnejšej dogmatickej konštitúcie o cirkvi, ale to sa nenaplnilo z dôvodu predčasného
ukončenia koncilu po obsadení Ríma Talianmi a konci cirkevného štátu 20. septembra 1870.
Dogmatická konštitúcia Pastor aeternus obsahuje štyri kapitoly: o Kristovom ustanovení
apoštolského primátu v blahoslavenom Petrovi; o stálom zotrvávaní primátu blahoslaveného
Petra v rímskych veľkňazoch; o moci a podstate primátu rímskeho veľkňaza; o neomylnom
učiteľskom úrade rímskeho veľkňaza.
Vo štvrtej kapitole dogmatickej konštitúcie Pastor aeternus je rímskemu biskupovi pripísaná
neomylnosť v prípadoch, keď sa vyjadruje „ex cathedra“. Čo však znamená „ex cathedra“?
Spomenutá konštitúcia odpovedá: „Keď svojou najvyššou apoštolskou autoritou z úradu
pastiera a učiteľa všetkých kresťanov definuje náuku viery alebo mravov, ktorá má byť
zachovávaná celou cirkvou.“ Podľa Klausa Schatza „od roku 1870 došlo len jediný raz k
jednoznačnému výroku ex cathedra, totiž v roku 1950 k definícii telesného nanebovzatia
Božej Matky – inak sa pápežský učiteľský úrad pohyboval v oblasti nedefinitívnych
rozhodnutí“.
Katolícka cirkev sa na Prvom vatikánskom koncile definíciami pápežstva pokúsila určiť svoje
miesto v sekularizujúcom sa svete. Keď už prestali byť samozrejmosťou kresťanské
spoločnosti, cirkev sa zamerala na svoj vlastný inštitucionálny stred. Jurisdikčný primát
pápeža je výrazom cirkvi, ktorá sa predovšetkým vnútorne emancipuje od štátu tým, že má
svoj vlastný jednotiaci článok. A dogma o neomylnosti pápeža poskytuje istotu cirkvi
zhromaždenej okolo pápeža na jej ceste.

(www.postoj.sk; pripravil

...
Alternative Content

ZAUJÍMAVÉ LINKY

kui.png
© 2020 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.