Liturgický program na 29.1.

30.1. Pondelok

 

17.00  spoveď

18.00  + Ján (nedožitých 90 rokov)

18.45  poklona Oltárnej sviatosti

31.1. Utorok

Sv. Jána Bosca, kňaza (spomienka)

08.00  + Anastázia (nedožitých 60 rokov), Emil (nedožitých 70 rokov), František

(sv. omša spojená s rannými chválami)

1.2. Streda

 

17.00  spoveď

18.00  ZBP Zuzana (50 rokov)

(detská)

2.2. Štvrtok

Obetovanie Pána (sviatok)

16.30  poklona Oltárnej sviatosti + spoveď

18.00  ZBP Mária Vasiľová (80 rokov) 

3.2. Piatok

Prvý piatok v mesiaci

16.30  spoveď

18.00  Za ctiteľov BSJ a členov Ružencového bratstva  

4.2. Sobota

Prvá sobota v mesiaci

Večerná sv. omša z nasledujúcej nedele

07.00  Fatimská sobota

08.00  Na odčinenie urážok NSPM   

17.30  Za farnosť

5.2. Nedeľa

5. nedeľa v cezročnom období

08.00  ZBP Zuzana Nutárová (40 rokov) s rodinou

10.00  ZBP Mária Jenčová (75 rokov)

14.30  pobožnosť sv. ruženca + výmena tajomstiev

FARSKÉ OZNAMY

Rozpis lektorov: 5. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Nutárova; 10.00 hod. – rod. Jenčova.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 5.2. do 11.2. vedú modlitby pred sv. omšami členovia ruže p. Ruženy Polákovej.

Hromničné sviece: Vo štvrtok na Hromnice budeme pri sv. omši požehnávať sviece-hromničky, ktoré ako sväteninu využívame počas roka pri modlitbe zvlášť v ťažkých chvíľach.

Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z decembra. Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.

Svätá omša v sobotu večer bude o 17.30 hod.

Kostolné potreby 2022: Pri vstupe do kostola si môžete na stolíku pri farskej zástave vziať lístok, vyplniť údaje a do pripravenej krabice vhodiť váš milodar. Pán Boh odplať.

Fatimský ples-Čemerné: V sobotu 4.2. vás pozývame na Fatimský ples v svadobnej sále Food Corner-Lotus (bývalá Slovenka). Vstupenky a informácie: Zuzka Hrubovská 0908849367, Marika Sabolová 0908825535, Marcela Diľová 0908907003. Kto by chcel prispieť cenou do tomboly, môže rovnako kontaktovať uvedené osoby alebo o. Marcela.

Zimný štadión: Dnes a v ďalšie nedele má Čemerné k dispozícii korčuľovanie v STD Aréne od 17.45 do 18.45 hod. Poplatok bude 2 € na osobu, resp. 180 € na hodinu.

Stretnutia detského zboru: Pozývame deti na stretnutia detského zboru každú sobotu (okrem prázdnin) o 13.30 v pastoračnom centre.

Verejné zhromaždenie: Výbor mestskej časti Vranov-Čemerné pozýva občanov tejto mestskej časti na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 31.1.2023 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome na Čemernianskej ulici č. 398. Vaša účasť je žiadaná. Program je na výveske.

Po niekoľkých rokoch sa v našej arcidiecéze, v STD Aréne vo Vranove nad Topľou, znova uskutoční 25. februára 2023 o 11.00 hod. Charitatívny hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov Slovenska. Cieľom tohto turnaja je pomôcť mladým ľuďom, ktorí museli opustiť detské domovy a zatiaľ našli útočisko v Charitnom dome mládeže vo Vranove nad Topľou.

Svojou účasťou a dobrovoľným príspevkom v podobe vstupného alebo príspevkom na účet (SK86 5600 0000 0093 3043 3002, do správy uviesť CHD VV)  nám pomôžete podporiť mladých ľudí, ktorým budeme môcť vytvoriť aspoň nejaké zázemie pre štart do života.

PRO NOBIS: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je na stolíku pri východe z kostola i na našej webovej stránke v časti Na stiahnutie. Ďakujeme.