Liturgický program na 26.6.

 

27.6. Pondelok

 

17.00  spoveď

18.30  ZBP Peter (45 rokov) s rodinou

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

28.6. Utorok

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (spomienka)

08.00  + Michal a Anna Demčákoví
29.6. Streda

Sv. Petra a Pavla, apoštolov (slávnosť) – prikázaný sviatok

16.00  + Peter, Mária a zosnulí z rodiny Gavaľovej

18.30  Za farnosť

30.6. Štvrtok

(16.30 – liturgia v gr.kat. chráme)

17.30  poklona Oltárnej sviatosti + spoveď

18.30  + Ing.arch. Milan Kalinovský

1.7. Piatok

Prvý piatok v mesiaci

17.00  spoveď

18.30  Za ctiteľov BSJ a členov Ružencového bratstva  

2.7. Sobota

Návšteva preblahoslavenej Panny Márie (sviatok)

Večerná sv. omša z nasledujúcej nedele

07.00  Fatimská sobota

08.00  Na odčinenie urážok NSPM   

18.30  + Igor Bankovič

3.7. Nedeľa

14. nedeľa v cezročnom období

 

08.00  ZBP Anna Diľová (75 rokov)

10.00  Za farnosť

14.30  pobožnosť sv. ruženca + výmena tajomstiev

 

FARSKÉ OZNAMY

Dnes je celocirkevná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Halier sv. Petra).  

Rozpis lektorov: Sv. Petra a Pavla: 16. 00 hod. – rod. Baníková, rod. Hrubovská; 18.30 hod. – p. Kavuličová, p. Gedorová; 14. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Jenčová; 10.00 hod. – rod. Slivková.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 03.07. do 09.07. vedú modlitby pred sv. omšami členovia ruže p. Heleny Sabolovej.

Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa zoznamu z minulého mesiaca.

1. júla 2002 vznikla naša farnosť, takže v piatok tomu bude presne 20 rokov. Ale slávnostne si to pripomenieme s o. biskupom Markom Forgáčom pri odpustovej slávnosti sv. Anny a Joachima v nedeľu 24. júla.

Úplné odpustky: Veriaci, ktorý na slávnosť sv. Petra a Pavla zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik…) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.
Veriaci, ktorý od poludnia 28.6. do polnoci 29.6. navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Poďakovanie na konci školského roka bude spolu s gréckokatolíkmi vo štvrtok pri liturgii o 16.30 hod. v gr. kat. chráme v Čemernom. Po liturgii sme pozvaní na spoločensko-športovo-zábavný program na farskom dvore za chrámom.   

Cyklopúť 2022: Do takto označenej zásuvky v skrini pri hlavnom vchode kostola môžete vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná tohtoročná farská cyklopúť 3. – 9. júla 2022. Pán Boh vám odplať pripojené milodary.