Liturgický program na 24.9.

25.9. Pondelok

 

18.00  spoveď

18.30  ZBP Daniela (60 rokov)

19.15  poklona Oltárnej sviatosti

26.9. Utorok

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov (ľubovoľná spomienka)

08.00 (JaA)  Za farnosť

(sv. omša spojená s rannými chválami)

27.9. Streda

Sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)

18.00  spoveď

18.30  + Dušan Konfederák

(detská)

28.9. Štvrtok

 

17.30  poklona Oltárnej sviatosti + spoveď

18.30  + Ján

29.9. Piatok

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)

18.00  spoveď

18.30  Na úmysel bohuznámeho

30.9. Sobota

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

Večerná sv. omša z nasledujúcej nedele

07.00  modlitbové večeradlo

08.00  + Veronika Rybarčáková

18.30 (JaA)  ZBP Michal s rodinou

1.10. Nedeľa

26. nedeľa v cezročnom období

08.00   Za farnosť

10.00  ZBP Mária Kračunovská (85 rokov)

14.30  pobožnosť sv. ruženca + výmena tajomstiev

FARSKÉ OZNAMY

Rozpis lektorov: 26. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – p. Baranová, p. Sabolová; 10.00 hod. – R. Čelková, G. Mülbauer.

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 1.10. do 7.10. vedú modlitby pred sv. omšami členovia ruže p. Magdalény Diľovej.

Úmysly pútnikov: Do takto označenej zásuvky v skrini pri hlavnom vchode kostola môžete vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na Fatimské trinástky – najbližšie v piatok 13. októbra o 18.30 hod.

Prvá nedeľa a Kaplnka: 1. októbra bude popoludní pobožnosť a stretnutie členov živého ruženca v prvú nedeľu. Zároveň po skončení pobožnosti bude v kostole organizačné stretnutie tých, ktorí ste zapísaní v zozname putovnej Kaplnky Nepoškvrneného Srdca P. Márie v našej farnosti.

Ruženec: Začína ružencový mesiac október, v ktorom sa obzvlášť upiera pozornosť na túto modlitbu. Preto na povzbudenie pripomínam úplné odpustky, ktoré môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Alebo sa veriaci pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí Najvyšší veľkňaz prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu. Na získanie úplných odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov (súvisle), 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Ľudové misie vo Vranove: Od dnešnej nedele začínajú ľudové misie vo farnosti Narodenia Panny Márie, t.j. v Bazilike a v Nižnom Kručove. Program je na výveske.

Odpust Dobrá: Urbariát Dobrá a prípravný výbor vás pozývajú na stretnutie krajanov, rodinných príslušníkov, chatárov a všetkých so vzťahom k rodnému kraju, ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2023 /nedeľa/ v rekreačnej oblasti Dobrá v hoteli „Garden“.  Slávnostná svätá omša bude o 11.00 hod.

Obišovce: Na budúci víkend bude v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie. Program je na výveske.

Kalendáre 2024: Pri východe z kostola si môžete zakúpiť stolový alebo nástenný kalendár od rehoľných sestier z Nižného Hrušova. Cena oboch je rovnaká: 3,50 €.

Stretnutia detského zboru: Pozývame deti na stretnutia detského zboru každú sobotu (okrem prázdnin) o 13.30 v pastoračnom centre (vchod z dvora).

Modlitbové bratstvo mužov sv. Jozefa sa stretáva a modlí pravidelne vo štvrtok po sv. omši v pastoračnom centre na prízemí. Pozývame všetkých mužov.

Ctitelia Božského Srdca Ježišovho v našej farnosti sa modlia nepretržitý deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu. Kto by sa k nim chcel pripojiť , nech sa nahlási u p. Márie Feníkovej alebo u p. Michala Mudráka.

OHLÁŠKY: Róbert Görči, syn Róberta a Anny rod. Bohóovej, narodený v Lučenci a bývajúci v Bad Ischl v Rakúsku, a Mária Bendíková, dcéra Jozefa a Márie rod. Maľudyovej, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Bad Ischl v Rakúsku, ohlasujú sa 2. krát.