Krst je prvou sviatosťou, v ktorej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Bez krstu nemožno prijať ďalšie sviatosti.

Krst sa vysluhuje podľa poriadku, ktorý predpisujú Cirkvou schválené liturgické knihy. Výnimku predstavuje prípad súrnej potreby, kedy sa musí zachovať v liturgii vysluhovania krstu to, čo sa vyžaduje pre platnosť sviatosti (Kan.850 CIC).

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ podľa KKC, 1213

Krst má byť udeľovaný buď ponorením do vody alebo poliatím vodou, pri zachovaní predpisov stanovených Konferenciou biskupov príslušnej krajiny. Počas tohto úkonu je potrebné vysloviť  slová “M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.” V prípade neprítomnosti alebo znemožnenia prítomnosti biskupa, kňaza, alebo diakona dovolene krst udeľuje katechéta alebo iný, koho na túto úlohu miestny ordinár určil. V nevyhnutnom prípade každý človek, vedený náležitým úmyslom chcieť pokrstiť.

Ku krstu patria aj tieto úkony a symboly

Pomazanie svätou krizmou – voňavým olejom znamená dar Ducha Svätého daný pokrstenému.

Svieca zapálená od paškála  znamená, že Kristus pokrsteného osvietil. V kresťanskej liturgii svieca vyjadruje Ježiša Krista, ktorý je svetlom sveta.

Pokrstený dostane pri krste biele rúcho (košieľku na krst). Biele rúcho symbolicky vyjadruje, že pokrstený si obliekol Krista. Základnou symbolikou bielej farby je svetlo a čistota a dokonalosť. V kresťanskej symbolike vyjadruje duchovnú hĺbku a nevinnosť.

Krst dospelého

Dospelý človek môže byť pokrstený jedine na základe osobného rozhodnutia. Pre krst dospelého sa vyžaduje, aby prejavil vôľu prijať krst, aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery a kresťanských povinnostiach a aby sa katechumenátom osvedčil v kresťanskom živote.

Pre vyslúženie sviatosti krstu je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky:

  • osobné požiadanie aspoň jedného z rodičov o krst svojho dieťaťa (platí pre deti do 14 rokov)
  • zobrať so sebou rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu kňazom)
  • starostlivý výber krstného rodiča alebo krstných rodičov (muž alebo žena alebo pár), pričom musí spĺňať podmienky: vek 16 rokov, prijaté sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie, nesmie byť v prekážke prijímania Eucharistie napr. kvôli civilnému rozvodu, partnerskému spoločnému životu bez manželstva, exkomunikácii a pod.

 Všetky ostatné podmienky budú dohodnuté osobne s kňazom.