Manželstvo je sviatosť, v ktorej muž a žena vytvárajú nerozlučný zväzok a dostávajú milosť k rodičovskému poslaniu. Sviatostným znakom manželstva je sviatostná zmluva, ktorou sa manželia dávajú jeden druhému a spolu zasväcujú Kristovi. Manželstvo je sviatosť služby lásky na rozmnožovanie ľudského pokolenia a zveľadenie Božieho kráľovstva na zemi. Ide o jedinú sviatosť, kde tí, ktorí prijímajú sviatosť (manželstva), navzájom si ju sami aj vysluhujú. Je to z dôvodu, že podstatou sviatosti manželstva je výlučne manželská zmluva (vzájomný sľub). Jeden vysluhuje sviatosť druhému, kým druhý ju svojím súhlasom prijíma.

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“podľa KKC, 1601

Manželstvo má božský pôvod. Neustanovil ho človek, ale Boh. Potvrdil ho Ježiš vo viacerých svojich výrokoch a svojou účasťou na svadbe v Kane. Je naplnením stvoriteľského zámeru Boha stvoriť človeka ako muža a ženu. Písmo prináša dve vyrozprávania o ustanovení manželstva a súhlasne prehlasujú, že manželstvo je z Božej vôle a Boh ho požehnáva. (Gn 1, 26 – 31; 2, 18 – 25). Akoby bol človek plnohodnotným človekom až v spojení muža a ženy. Toto potvrdzuje aj sám Ježiš: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele”. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. (Mt 19, 6).

Manželia touto sviatosťou na seba prijímajú tieto záväzky: žiť vo vzájomnej láske a vernosti, mať deti a kresťansky ich vychovávať. Sviatostné manželstvo je sväté a nerozlučiteľné.

Sviatosť manželstva môžu prijať pokrstení: ak majú živú vieru, sú ochotní plniť manželské a rodičovské poslanie a niet medzi nimi manželskej prekážky. Manželská prekážka je právna nespôsobilosť uzavrieť manželstvo.

Aké sú manželské prekážky?

Cirkevné zákony obsiahnuté v Kódexe cirkevného práva (Codex Iuris Canonici) stanovujú, že existujú určité situácie alebo okolnosti, ktoré spôsobujú, že katolík nemôže uzavrieť sviatosť manželstva.

Sú to:

 1. Prekážka veku– muž 16, žena 14 rokov.   (Občiansky zákon vyžaduje u nás 18 rokov).
 2. Prekážka predchádzajúcej a trvalej neschopnosti– impotencie (neschopnosť pohlavného styku pre telesnú vadu zo strany muža, alebo zo strany ženy. Pozn.: Neplodnosť – „sterilita“ nie je prekážkou k uzavretiu manželstva a neruší ani jeho platnosť).
 3. Prekážka manželského zväzku– (neplatne uzatvára nové manželstvo ten, kto je viazaný platným manželstvom).
 4. Prekážka rozdielneho náboženstva, alebo vierovyznania– (neplatné manželstvo je uzatvorené medzi katolíckou stránkou a stránkou nepokrstenou, alebo stránkou iného vierovyznania. Po splnení podmienok, ktoré stanoví kánonické právo, môže od tejto prekážky dišpenzovať ordinár).
 5. Prekážka posvätných rádov– (platne prijatá diakonská, kňazská alebo biskupská vysviacka je prekážkou k uzavretiu manželstva. Od tejto prekážky môže dišpenzovať iba Apoštolská stolica).
 6. Prekážka sľubov čistoty(verejné večné sľuby čistoty sú prekážkou k uzavretiu manželstva. Od tejto prekážky môže dišpenzovať iba Apoštolská stolica).
 7. Prekážka únosu– (platne uzavrieť manželstvo nemôže ten, kto sa kvôli uzavretiu manželstva podieľa, alebo spolupodieľa na únose partnera/partnerky, za účelom uzavretia manželstva).
 8. Prekážka zločinu– (platne uzavrieť manželstvo nemôže ten, kto za účelom uzavrieť manželstvo s istou osobou, sám, alebo spoločne s osobou, s ktorou chce uzavrieť nové manželstvo spôsobí jej manželskému partnerovi fyzickú, alebo morálnu smrť. Od tejto prekážky môže oslobodiť iba Apoštolská stolica).
 9. Prekážka pokrvenstva– ( nemôže platne uzavrieť manželstvo – napr. brat so sestrou, otec s dcérou, matka so synom. Bratranec so sesternicou môžu platne uzavrieť manželstvo len na základe dišpenzu ordinára.).
 10. Prekážka verejnej mravopočestnosti– (vzniká z neplatného manželstva alebo z verejného konkubinátu a zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými príbuznými ženy a obrátene (kán. 1093). Muž by neplatne uzavrel prípadné neskoršie manželstvo s matkou alebo dcérou ženy, s ktorou žil napr. vo verejne známom konkubináte).
 11. Prekážka švagrovstva– (nemôže sa platne uzavrieť manželstvo v priamej línii, napr. zať so svokrou).
 12. Prekážka adopcie– (nemôže uzavrieť platne manželstvo ten, ktorý na základe adopcie je v zákonnom príbuzenstve s inou osobou. Zákonné príbuzenstvo, ktoré vzniká adopciou a platí vždy v priamej línii a v druhom stupni bočnej línie. Adoptovaný muž si napr. nemôže zobrať za manželku nikoho v priamej línii a ani svoju adoptívnu sestru).

Väčšina týchto prekážok sa „odstraňuje“ dišpenzom, čiže individuálnym povolením pápeža alebo biskupa. Sprostredkovateľom je miestny správca farnosti.

Pre uzatvorenie sviatosti manželstva je potrebné splniť tieto podmienky:

 • osobné ohlásenie sa snúbencov na farskom úrade minimálne 3 mesiace vopred pred zamýšľaným termínom svadby,
 • pripraviť si krstné listy obidvoch snúbencov a osobné doklady,
 • vedieť poskytnúť údaje o svedkoch sobáša.

 Všetky ostatné podmienky budú dohodnuté osobne s kňazom.