Sviatosť pomazania chorých je sviatosť, v ktorej sa vážne chorému veriacemu skrze mazanie olejom a modlitbu kňaza, udeľuje Božia milosť na spásu duše a často aj prirodzené zdravie tela. V tejto sviatosti Ježiš Kristus pomáha chorému na tele i na duši, uľavuje mu v bolesti a posilňuje ho v slabosti. V evanjeliách čítame, že chorí sa snažili Ježiša dotknúť, (Mk 3, 10; 6, 56) „lebo vychádzala z neho sila, ktorá uzdravovala všetkých“ (Lk 6, 19). Tak aj dnes sa nás Kristus vo sviatostiach aj naďalej „dotýka“, aby nás uzdravoval. A táto sviatosť, ako učí Cirkev (porov. KKC 1527) udeľuje osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva stav ťažkej choroby, alebo nevládnosti v starobe.

Matériou sviatosti pomazania chorých je olivový olej posvätený biskupom na Zelený štvrtok. Vysluhovateľom je kňaz. Udeľuje sa modlitbou, vkladaním rúka pomazaním olejom.

Kto môže prijať túto sviatosť?

Každý katolík, ktorý je vážne chorý, alebo starý a potrebuje uzdravujúcu moc Pána Ježiša. Pred prijatím sviatosti sa treba vyspovedať.

„Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.“ podľa KKC, 1499

Zaopatrenie chorého spočíva vo vyslúžení troch sviatostí

  • Sviatosť zmierenia
  • Podanie eucharistie
  • Pomazanie chorých

Aké sú duchovné účinky?

  • spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
  • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
  • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
  • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
  • prípravu na prechod do večného života.

“Sviatosť pomazania chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sú v krajnom nebezpečenstve života. Príhodný čas prijať túto sviatosť nastáva už vtedy, keď veriaci začína byť v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu.” (apoštolská konštitúcia O Sviatosti pomazania chorých)

V našej farnosti sa táto sviatosť každoročne vysluhuje vo svätej omši 11. februára v deň spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ale aj počas celého roka na požiadanie, buď v kostole alebo podľa okolností doma či v nemocnici.