Júlová fatimská trinástka, svätá omša k mariánskej úcte, sa slávila v stredu trinásteho júla. Na úmysly veriacich pútnikov ju obetoval hosť, otec Marek Senderák zo susednej farnosti Vechec. Pri homílii nás vyzýval: “Hľaďme na Pannu Máriu… prečo? lebo ona nás vedie k svojmu synovi a my vieme, že on je Boh. Panna Mária nás posilňuje a povzbudzuje k tomu, aby sme odstraňovali všetky vrčania, všetky prekážky, ktoré sú medzi nami ľuďmi a je ich dosť. A tak ako hovorí prorok Izaiáš, pripravovali cestu Pánovi. Ako? Veľmi jednoducho, buldozérom dobrého srdca. Panna Mária Fatimská, prichádzame k tebe a vzhliadame k tebe, pomôž nám aby naše srdce bolo podobné tomu tvojmu.” Amen.

Sledujte nás: