Recept na večnosť

Kategória: Uncategorised
Uverejnené sobota, 22. apríl 2017
Napísal: Marek Kunder

Korunku k Božiemu milosrdenstvu nadiktoval Pán Ježiš vo Vilne 13.-14. septembra 1935 ako modlitbu na uprosenie a zmiernenie Božieho hnevu. Keď sa modlíme túto Korunku, obetujeme Bohu Otcu „telo a krv, dušu i božstvo“ Ježiša Krista na uprosenie za hriechy svoje, blízkych i celého sveta. Takto zjednotení s Ježišovou obetou sa odvolávame na tú lásku, ktorou nebeský Otec obdaroval svojho Syna a v ňom všetkých ľudí. V tejto modlitbe prosíme o „milosrdenstvo pre nás i celý svet“ a zároveň napĺňame skutok milosrdenstva. Ak sa veriaci modlia s dôverou a splnia podmienky dobrej modlitby (pokora, vytrvalosť, úmysel zhodný s Božou vôľou), môžu očakávať splnenie Kristových prisľúbení, ktoré sa týkajú zvlášť hodiny smrti: milosť obrátenia a pokojnej smrti dosiahnu nielen osoby, ktoré odriekajú túto korunku, ale taktiež umierajúci, pri ktorých sa iní budú modliť jej slovami. „Keď sa pri zomierajúcom budú modliť túto korunku“, povedal Ježiš, „uzmierni sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplaví dušu“. Základné prisľúbenie znie: „Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť ..., ak to bude v zhode s mojou vôľou“. Lebo všetko, čo nie je v zhode s Božou vôľou, nie je dobré pre človeka a zvlášť pre jeho večné šťastie. Dnešný svet zmietaný neistotami z vlastnej i cudzej príčiny najviac potrebuje bezpečnú láskavú náruč, objatie, ktoré vyprovokuje k priznaniu viny a k pokániu. Viditeľným centrom je novopostavený Chrám Božieho milosrdenstva, ktorý bol posvätený v Krakove-Lagievnikách Svätým Otcom Jánom Pavlom II. „Kto by si pomyslel, že raz ju posvätí ten, čo tu kedysi nosil drevené klady,” zvolal s pohnutím pápež počas jej posviacky 17. augusta 2002. Len o pár metrov ďalej totiž ako 19-ročný manuálne pracoval. V tomto sanktuáriu Svätý Otec slávnostne zasvätil svet Božiemu milosrdenstvu. Konal tak s vrúcnou túžbou, aby sa posolstvo o milosrdnej Božej láske, ktoré tu bolo ohlásené prostredníctvom sestry Faustíny, dostalo k všetkým obyvateľom zeme a naplnilo ich srdcia nádejou. Jeho slová zneli: „Nech sa toto posolstvo šíri z tohto miesta do celej našej milovanej vlasti i do celého sveta. Nech sa spĺňa záväzné prisľúbenie Pána Ježiša, že odtiaľ má vyjsť iskra, ktorá pripraví svet na jeho posledný príchod”. Dnes je uctievanie obrazu milosrdného Ježiša s nápisom „Ježiš, dôverujem v teba“, rozšírené po celom svete. A my máme takisto možnosť využívať túto modlitbu Korunky a myšlienku Božieho milosrdenstva pre svoj duchovný prospech ako aj duchovný prospech našich najbližších.