Slávenie bohoslužieb od 19. apríla je s obmedzením

Vyhláška 186/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu   umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 2. pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 3. dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 4. dodržiavať respiračnú etiketu,
 5. z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 6. dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 7. v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
 8. zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 9. zakazuje sa podávanie rúk,
 10. v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
 11. vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 12. počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2 , v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 z 16. apríla 2021 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. apríla 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na: v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu na bohoslužbu alebo cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a cestu späť.

Sledujte nás: